Kancelaria świadczy usługi

w zakresie badania zdolności rejestrowej znaków towarowych w oparciu o krajowe i międzynarodowe bazy danych.

Przed zgłoszeniem do ochrony wskazanego przez Państwa oznaczenia opiniujemy jego zdolność rejestrową oraz proponujemy najkorzystniejszą dla Państwa formę zgłoszenia.

Dokonujemy zgłoszenia do ochrony znaków towarowych:

 • w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP, ochrona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • w trybie unijnym w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO w Alicante), ochrona na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • w trybie międzynarodowym w Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO w Genewie), ochrona w wybranych krajach świata np. Ukraina, Białoruś, Rosja, Chiny, USA itp.

Ponadto, na życzenie klienta:

 • sporządzamy pisma przedprocesowe w sprawach naruszenia prawa z rejestracji znaków towarowych,
 • sporządzamy opinie prawne dotyczące naruszenia prawa z rejestracji znaków towarowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji,
 • doradzamy w obraniu strategii obrony przed roszczeniami innych podmiotów,
 • prowadzimy postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym RP (UP RP), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i Wspólnotowym Sądem d/s Znaków Towarowych i Wzorów, Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (ETS), sądami administracyjnymi i sądami cywilnymi,
 • sporządzamy umowy licencyjne w zakresie znaków towarowych,
 • opracowujemy regulaminy stosowania znaków towarowych,
 • opracowujemy wnioski o przedłużenie praw ochronnych znaków towarowych,
 • opracowujemy wnioski o dokonanie zmian w rejestrach znaków towarowych.