Wzory przemysłowe – wzór przemysłowy

wzory przemysłowe (1)Przez uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania z tego wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze, którego dotyczyło zgłoszenie. Uprawniony może zakazać osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowania takiego wytworu dla takich celów.

Wzór przemysłowy to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

 

Wzory przemysłowe – Co warto wiedzieć?

Za wytwór uważa się także:

  • przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie (wytwór złożony);
  • wymienialną część składową wytworu złożonego, jeżeli po jej włączeniu do wytworu złożonego pozostaje ona widoczna w trakcie jego zwykłego używania, przez które rozumie się każde używanie, z wyłączeniem konserwacji, obsługi lub naprawy.

wzory przemysłowe (2)

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nie obejmuje cech wytworu:

  • wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej;
  • które muszą być odtworzone w dokładnej formie i wymiarach w celu umożliwienia mechanicznego połączenia go lub współdziałania z innym wytworem.

Wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Wzór uważa się za identyczny z udostępnionym publicznie także wówczas, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami.

Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo. Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru.

Na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji.
Wzór przemysłowy można chronić 25 lat.

Nasza Kancelaria Patentowa poleca swoje usługi w zakresie zgłoszenia do ochrony wzorów przemysłowych w ramach zgłoszenia:

• krajowego w Urzędzie Patentowym RP – ochrona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
• wspólnotowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) – ochrona na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej,
• międzynarodowego w Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) – ochrona w wybranych krajach.

Nasza Kancelaria Patentowa poleca swoje usługi również w następującym zakresie:

• zarówno przed Urzędem Patentowym RP jak i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej prowadzimy postępowania w sprawach o unieważnienie rejestracji wzorów przemysłowych;
• sporządzamy pisma przedprocesowe w sprawach o naruszenie prawa przysługującego z rejestracji wzorów przemysłowych;
• sporządzamy opinie prawne dotyczące naruszenia prawa przysługującego z rejestracji wzorów przemysłowych;
• doradzamy w obraniu strategii obrony przed roszczeniami innych podmiotów;
• prowadzimy postępowania sporne przed Urzędem Patentowym RP (UP RP), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), sądami administracyjnymi i sądami cywilnymi;
• sporządzamy umowy przeniesienia/zbycia prawa przysługującego z rejestracji wzorów przemysłowych.

 

wzory przemysłowe (6)

Korzyści z rejestracji – wzór przemysłowy

Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania ze wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze, którego dotyczyło zgłoszenie. Uprawniony może zakazać osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowania takiego wytworu dla takich celów.

Zgodnie z Rozporządzeniem i orzecznictwem przedmiotu do naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego dochodzi w sytuacji, gdy całościowe wrażenie wywoływane przez wzór późniejszy na poinformowanym użytkowniku nie różni się od wrażenia wywoływanego przez wcześniejszy zarejestrowany wzór przemysłowy.

 

Naruszenie prawa z rejestracji – wzory przemysłowe

wzory przemysłowe (4)Dla stwierdzenia naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego istotne jest dokonanie ustalenia, czy wzór zawarty w produkcie konkurenta jest w takim stopniu podobny do zarejestrowanego na rzecz uprawnionego wzoru przemysłowego, że nie wywołuje on na zorientowanym użytkowniku innego ogólnego wrażenia. Prawo z rejestracji wzoru nie obejmuje tych właściwości, które są własnością publiczną, a tylko nowe, istotne cechy wzoru. Istnienie takiego samego ogólnego wrażenia nie zawsze przesądza o naśladownictwie, często jest nieuniknioną konsekwencją sytuacji, gdy wygląd przedmiotu jest silnie zdeterminowany jego funkcją użytkową. Przy ocenie podobieństwa wzorów należy uwzględnić stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru. Swobodę tę mogą ograniczać narzucane twórcom względy funkcjonalne, techniczne, handlowe, a także tendencje panujące w modzie, czy gusta nabywców. Przyjmuje się w orzecznictwie, iż przyznany rejestracją zakres ochrony będzie zdecydowanie większy, gdy swoboda twórcy – projektanta wzoru ograniczona jest w niewielkim stopniu. Wzory uważa się za identyczne, jeżeli ich cechy różnią się jedynie nieistotnymi szczegółami. Cechę nowości wzoru niweczy zatem jego identyczność lub występowanie różnic zaledwie w nieznaczących szczegółach w porównaniu ze wzorem udostępnionym wcześniej przez publikację rejestracji, wystawienie, używanie w handlu lub w jakikolwiek inny sposób. Tylko zatem różnice cech istotnych pozwalają uznać, że porównywane wzory przemysłowe nie są identyczne. Ponadto, przy ustalaniu podobieństwa wzorów istotna jest ocena indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego z uwagi, iż przesłanka ta znajduje bezpośrednie i istotne przełożenie na ocenę podobieństwa. Zarejestrowany wzór ma indywidualny charakter, jeśli całościowe wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na takim użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie przed datą dokonania zgłoszenia wzoru do rejestracji, od której wzór ma być chroniony lub, jeśli zastrzeżono pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!

wzory przemysłowe (5)  wzory przemysłowe (3)