Znaki towarowe i firmowe, rejestr znaków towarowych, znak firmowy i towarowy

 

znaki towarowe (1)

 

Przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy nabywa się prawo wyłącznego jego używania w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze, którego dotyczy rejestracja.

Zarówno w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP jak i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej Urząd nie sprawdza zgłaszanych znaków towarowych pod kątem kolizji ze znakami wcześniej zarejestrowanymi. Niemniej uprawniony z wcześniejszej rejestracji znaku takiego samego bądź podobnego przeznaczonego dla takiego samego, bądź podobnego zakresu ochrony może wystąpić ze sprzeciwem wobec rejestracji Państwa znaku. Sprzeciw wobec zgłoszenia krajowego może zostać wniesiony przez uprawnionego z rejestracji znaku krajowego bądź unijnego, sprzeciw wobec zgłoszenia unijnego może zostać wniesiony przez uprawnionego z rejestracji unijnej bądź rejestracji krajowej w kraju członkowskim Unii Europejskiej.

Nasza Kancelaria Patentowa świadczy usługi w zakresie badania zdolności rejestrowej zgłaszanych przez Państwa oznaczeń (znaków towarowych, znaków firmowych). Przed zgłoszeniem do ochrony wskazanego przez Państwa znaku towarowego/znaku firmowego zawsze opiniujemy jego zdolność rejestrową oraz ryzyko wniesienia sprzeciwu, szacowane na podstawie poszukiwania znaków potencjalnie kolizyjnych w dostępnych bazach danych. Na podstawie przeprowadzonego badania ustalamy najkorzystniejszą dla Państwa formę zgłoszenia znaku towarowego/znaku firmowego.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Naszym celem jest pomoc w uzyskaniu jak najlepszej ochrony na oznaczenia, których pozycję budują Państwo na rynku.

 

Nasza Kancelaria Patentowa poleca swoje usługi w zakresie zgłoszenia do ochrony znaków towarowych/znaków firmowych:znaki towarowe (2)

 • w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP – ochrona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • w trybie unijnym w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) – ochrona na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • w trybie międzynarodowym w Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) – zgłoszenie w wybranych krajach świata np. Ukraina, Białoruś, Rosja, Chiny, USA itp.

Ponadto, na życzenie klienta:

 • zarówno przed Urzędem Patentowym RP jak i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej prowadzimy postępowania w zakresie sprzeciwów wobec rejestracji zgłoszonych do ochrony znaków towarowych;
 • zarówno przed Urzędem Patentowym RP jak i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej prowadzimy postępowania w sprawach o unieważnienie rejestracji znaku towarowego;
 • sporządzamy pisma przedprocesowe w sprawach o naruszenie prawa przysługującego z rejestracji znaków towarowych,
 • sporządzamy opinie prawne dotyczące naruszenia prawa przysługującego z rejestracji znaków towarowych;
 • doradzamy w obraniu strategii obrony przed roszczeniami innych podmiotów,
 • prowadzimy postępowania sporne przed Urzędem Patentowym RP (UP RP), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), sądami administracyjnymi i sądami cywilnymi,
 • sporządzamy umowy przeniesienia/zbycia prawa przysługującego z rejestracji znaków towarowych,
 • sporządzamy umowy licencyjne w zakresie znaków towarowych,
 • opracowujemy regulaminy stosowania znaków towarowych,
 • opracowujemy wnioski o dokonanie zmian w rejestrach znaków towarowych.

Znak towarowy - Znaki towarowe

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

Najczęściej zgłaszanymi do ochrony przez osoby fizyczne lub przedsiębiorców są znaki towarowe/znaki firmowe w formie słownej, słowno-graficznej lub graficznej.

Znak towarowy słowny to znak, który składa się wyłącznie ze słów, cyfr, liter, czy innych standardowych znaków i ich kombinacji, które można zapisać.

Znak towarowy słowo-graficzny to znak, w którym zawarta jest kombinacja elementów słownych i graficznych.

Znak towarowy graficzny to znak, w którym zastosowano niestandardowe znaki, specyficzne czy fantazyjne elementy graficzne, stylizację lub kolor.

 

Odmowa udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy

Nie wszystkie oznaczenia zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym mogą uzyskać ochronę.

Nie udziela się prawa ochronnego między innymi na oznaczenia, które nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone. Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenia, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Prawa ochronnego nie uzyskają również oznaczenia składające się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Odmowę można także otrzymać w wypadku kiedy nastąpi kolizja ze znakiem, który został już wpisany w rejestr znaków towarowych.

 

Sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego

Jak już wcześniej wspomniano zarówno w postępowaniu krajowym jak i unijnym Urząd nie sprawdza znaków pod kątem kolizji ze znakami wcześniej zarejestrowanymi, niemniej uprawniony z wcześniejszej rejestracji znaku takiego samego bądź podobnego przeznaczonego dla takiego samego, bądź podobnego zakresu ochrony może wystąpić ze sprzeciwem wobec rejestracji zgłaszanego znaku.

Po rozpatrzeniu sprzeciwu Urząd między innymi odmówi udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy:

• którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;
• identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;
• identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym;
• identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego;
• identyczny lub podobny do znaku towarowego, który przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego, był w Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie znany i używany jako znak towarowy przeznaczony do oznaczania towarów identycznych lub podobnych pochodzących od innej osoby, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym;

Zgodnie z orzecznictwem przedmiotu dwa znaki towarowe są podobne, jeżeli z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców są one przynajmniej częściowo identyczne pod względem aspektów wizualnego, fonetycznego i koncepcyjnego.

Z uwagi na powyższe przed dokonaniem zgłoszenia bardzo ważne jest sprawdzenie, czy nie jest już zarejestrowany lub zgłoszony z datą wcześniejszą znak towarowy taki sam, lub podobny do znaku, jaki dany przedsiębiorca czy osoba fizyczna chce zgłosić do ochrony.

Nasza Kancelaria Patentowa poleca swoje usługi w tym zakresie.

 

Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze, którego dotyczy rejestracja.

Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg – ®.

Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie. Prawo ochronne na znak towarowy można przedłużyć na kolejne 10-letnie okresy ochronne.

 

​Używanie znaku towarowego

Używanie znaku towarowego polega w szczególności na:

1) umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
2) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
3) posługiwaniu się nim w celu reklamy.

 

​Prawo z rejestracji udzielonej na znak towarowy, naruszenie prawa ochronnego

Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem, może zakazać innej osobie bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego:

1) ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towarów;
2) lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego;
3) lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego.

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega także na używaniu znaku towarowego:

1) jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa albo jako części tych nazw, chyba że pozostaje ono bez wpływu na możliwość odróżnienia towarów w obrocie;
2) w reklamie stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913).

 

​Wygaśnięcie prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy

Prawo ochronne na znak towarowy wygasa między innymi na skutek:

1) upływu okresu, na który zostało udzielone;
2) zrzeczenia się prawa przez uprawnionego przed Urzędem Patentowym;
3) nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania;
4) utraty przez znak towarowy znamion odróżniających przez to, że na skutek działań lub zaniedbań uprawnionego stał się w obrocie zwyczajowym oznaczeniem – składającym się wyłącznie z elementów, które mogą służyć w obrocie do oznaczania w szczególności rodzaju towaru, jego jakości, ilości, ceny, przeznaczenia, sposobu, czasu lub miejsca wytworzenia, składu, funkcji lub przydatności – w stosunku do towarów, dla których był zarejestrowany.

 

​Dlaczego warto rejestrować znak towarowy?

Dzięki rejestracji znaku towarowego zapewniamy sobie wyłączność na posługiwanie się danym oznaczeniem – zabezpieczamy się przed bezprawnym jego użyciem przez inne podmioty działające na rynku, często wykorzystujące czyjąś wyrobioną już pozycję dla własnych korzyści. Rejestracja znaku towarowego zwiększa wartość firmy, a skojarzenie go z dobrą jakością towarów czy świadczonych usług przekłada się na pozytywne kojarzenie przez klientów, co bez wątpienia ma wpływ na ich sprzedaż.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!