Znaki towarowe i firmowe, rejestr znaków towarowych – znak firmowy i towarowy

 

znaki towarowe (1)

 

Nasz Kancelaria Patentowa świadczy usługi w zakresie badania zdolności rejestrowej znaków towarowych w krajowych i międzynarodowych bazach danych. Przed zgłoszeniem do ochrony wskazanego przez Państwa oznaczenia (znaku towarowego, znaku firmowego) zawsze opiniujemy jego zdolność rejestrową oraz ustalamy najkorzystniejszą dla Państwa formę zgłoszenia.

 

Dokonujemy zgłoszenia do ochrony znaków towarowych/znaków firmowych:znaki towarowe (2)

 • w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP – ochrona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • w trybie unijnym w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) – ochrona na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • w trybie międzynarodowym w Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) – zgłoszenie w wybranych krajach świata np. Ukraina, Białoruś, Rosja, Chiny, USA itp.

 

Ponadto, na życzenie klienta:

 • prowadzimy postępowania sprzeciwowe wobec rejestracji zgłoszonych do ochrony znaków towarowych,
 • sporządzamy pisma przedprocesowe w sprawach o naruszenia prawa z rejestracji znaków towarowych,
 • sporządzamy opinie prawne dotyczące naruszenia prawa z rejestracji znaków towarowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji,
 • doradzamy w obraniu strategii obrony przed roszczeniami innych podmiotów,
 • prowadzimy postępowania sporne przed Urzędem Patentowym RP (UP RP), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), sądami administracyjnymi i sądami cywilnymi,
 • sporządzamy umowy licencyjne w zakresie znaków towarowych,
 • opracowujemy regulaminy stosowania znaków towarowych,
 • opracowujemy wnioski o dokonanie zmian w rejestrach znaków towarowych.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

Najczęściej zgłaszanymi do ochrony przez osoby fizyczne lub przedsiębiorców są znaki towarowe/znaki firmowe w formie słownej, słowno-graficznej lub graficznej.

 

style="float: right; margin: 20px;"

Znaki towarowe słowny to znak, który składa się wyłącznie ze słów, cyfr, liter, czy innych standardowych znaków i ich kombinacji, które można zapisać.

Znak towarowy słowo-graficzny to znak, w którym zawarta jest kombinacja elementów słownych i graficznych.

Znak towarowy graficzny to znak, w którym zastosowano niestandardowe znaki, specyficzne czy fantazyjne elementy graficzne, stylizację lub kolor.

Nie wszystkie oznaczenia zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym mogą uzyskać ochronę.

Nie udziela się prawa ochronnego między innymi na oznaczenia, które nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone. Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenia, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Prawa ochronnego nie uzyskają również oznaczenia składające się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

Zarówno w postępowaniu krajowym jak i unijnym Urząd nie sprawdza znaków pod kątem kolizji ze znakami wcześniej zarejestrowanymi, niemniej uprawniony z wcześniejszej rejestracji znaku takiego samego bądź podobnego przeznaczonego dla takiego samego bądź podobnego zakresu ochrony może wystąpić ze sprzeciwem wobec rejestracji zgłaszanego znaku. Sprzeciw wobec zgłoszenia krajowego może zostać wniesiony przez uprawnionego z rejestracji znaku krajowego w tym samym kraju bądź rejestracji znaku unijnego, sprzeciw wobec rejestracji unijnej może zostać wniesiony przez uprawnionego z rejestracji unijnej bądź rejestracji krajowej w kraju członkowskim UE.

 

Po rozpatrzeniu sprzeciwu Urząd odmówi udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy:

 • którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;
 • identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;
 • identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym.

Z uwagi na powyższe przed dokonaniem zgłoszenia ważne jest sprawdzenie, czy nie jest już zarejestrowany lub zgłoszony z datą wcześniejszą znak towarowy taki sam lub podobny do znaku jaki dany przedsiębiorca czy osoba fizyczna chce zgłosić do ochrony.

 

O udzielenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego można wystąpić w ramach zgłoszenia:

 • krajowego (ochrona na terytorium Polski),
 • unijnego (ochrona w krajach członkowskich UE),
 • międzynarodowego (ochrona w wybranych krajach).

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze, którego dotyczy rejestracja.

Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg.

Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie. Prawo ochronne na znak towarowy można przedłużyć na kolejne 10-letnie okresy ochronne.