Nasze biuro patentowe prowadzi Tomasz Szelwiga – Rzecznik Patentowy (nr 3267) oraz zawodowy pełnomocnik do prowadzenia spraw przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (nr 45563). W celu przyrzeczenia naszym klientom pomocy na najwyższym poziomie nasza kancelaria cały czas kooperuje z innymi kancelariami i biurami patentowymi z całego świata. Propozycja, którą przygotowaliśmy, jest zwrócona dla tych, którzy chcą zabezpieczać swój znak towarowy, nazwę firmy, logo, wzór (design) czy uzyskać patent lub prawo ochronne na rozwiązanie techniczne na terenie Polski, Unii Europejskiej i innych krajów świata. Naszym sztandarowym zamysłem jest fachowa i kompleksowa asysta w pozyskaniu wyłączności na będące następstwem Twojej pracy rozwiązania techniczne, design czy zapewnienie monopolu na używanie znaku towarowego, nazwy firmy czy logo.

Znak firmowy i towarowy – Kancelaria patentowa

Kancelaria i biuro patentowe - Rzecznik patentowy - Warszawa 1Nasze biuro realizuje kandydaturę do ochrony znaków towarowych i/lub znaków firmowych zarówno w procedurze krajowej w Urzędzie Patentowym RP w celu ochrony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w trybie unijnym w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zapewniając asekurację prawną na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i w trybie internacjonalnym w Biurze Światowej Organizacji Własności  Intelektualnej (WIPO) dla zgłoszeń w wybranych krajach świata.
Napisz do naszej kancelarii patentowej i zweryfikuj, jak możesz chronić swój znak firmowy/znaki towarowe!

 

 

Kancelaria patentowa – Wzory przemysłowe

Kancelaria i biuro patentowe - Rzecznik patentowy - Warszawa 2Wzory przemysłowe to nieznana postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, kształtów, formy, barwy, budowę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytwór to każdy przedmiot wykreowany, odnoszący się w szczególności do takich elementów jak opakowanie, symbole graficzne oraz wzorniki pisma typograficznego, z wyłączeniem oprogramowania. Przez pozyskanie prawa z rejestracji upoważniony uzyskuje przywilej wyłącznego usługiwania się wzorem przemysłowym w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze, którego tyczy się zgłoszenie. Uprawniony może ustanowić zakaz osobom trzecim produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, wywozu lub używania tworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub magazynowania takiego wytworu dla takich celów.
Zweryfikuj, jak możesz chronić swoje wzory przemysłowe!

 

Patenty i wzory użytkowe – kancelaria patentowa

Kancelaria i biuro patentowe - Rzecznik patentowy - Warszawa 3Patenty są zabezpieczane — bez względu na sektor techniki — na innowacje, które są odkrywcze, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do industrialnego stosowania. Za wynalazek uważa się produkt niebędący częścią stanu techniki. Stan techniki to ogół tego, co przed datą, według której znaczy się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udzielone do informacji publicznej w formie pisemnej lub werbalnego opisu, przez używanie, pokaz lub odsłonięcie w inny sposób oraz dane zawarte w zgłoszeniach wynalazków, lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości publicznej, pod warunkiem ich obwieszczenia w sposób określony w akcie prawnym.
Jak uzyskać patenty ? Dowiedz się więcej!

 

Kancelaria patentowa IPAT