Kancelaria i biuro patentowe – Rzecznik patentowy

Nasza Kancelaria Patentowa iPAT jest prowadzona przez rzecznika patentowego Tomasza Szelwigę posiadającego uprawnienia rzecznika patentowego (nr 3267) oraz zawodowego pełnomocnika do prowadzenia spraw przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (nr 45563). Nasza oferta skierowana jest do osób, które chcą chronić swój znak towarowy, nazwę firmy, logo, wzór (design) czy uzyskać patent lub prawo ochronne na rozwiązanie techniczne na terenie Polski, Unii Europejskiej czy w innych krajach świata.

Naszym celem jest zaoferowanie Państwu rzetelnej i kompleksowej pomocy w uzyskaniu wyłączności na będące efektem Państwa pracy rozwiązania techniczne, design czy zapewnieniu monopolu na używanie oznaczenia (znaku towarowego, nazwy firmy czy logo).

W Polsce kwestie własności intelektualnej reguluje ustawa Prawo własności przemysłowej oraz ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rzecznik patentowy – Nasza oferta

Nasza Kancelaria Patentowa działa w zakresie prawa własności patentowej, oferując Państwu :

Prowadzenie postępowań przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności:

 • dokonywanie zgłoszeń do ochrony znaków towarowych,
 • prowadzenie postępowania sprzeciwowego na etapie zgłoszenia znaków towarowych,
 • dokonywanie zgłoszeń do rejestracji wzorów przemysłowych,
 • dokonywanie zgłoszeń do ochrony wzorów użytkowych,
 • dokonywanie zgłoszeń wynalazków,
 • prowadzenie spraw spornych w zakresie unieważnienia udzielonych już praw wyłącznych,
 • monitorowanie terminów przedłużenia praw wyłącznych,
 • przedłużanie praw z rejestracji wzorów przemysłowych,
 • przedłużanie ochrony udzielonych na Państwa rzecz patentów, wzorów użytkowych oraz
 • dokonywanie zmian w rejestrach znaków, wzorów przemysłowych, wynalazków czy wzorów użytkowych.

Nasza Kancelaria Patentowarzecznik patentowy zajmuje się również:

 • badaniem zdolności rejestrowej znaków towarowych;
 • badaniem stanu techniki w zakresie przedmiotów własności intelektualnej;
 • prowadzeniem postępowania w procesach cywilno-sądowych i administracyjno-sądowych;
 • mediacją w negocjacjach i sporach;
 • bieżącym doradztwem w zakresie prawa własności przemysłowej;
 • oraz sporządzaniem ekspertyz, opinii, umów.

Ponadto, oferujemy Państwu również:

Prowadzenie postępowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w tym w szczególności:

 • dokonywanie zgłoszeń unijnych znaków towarowych,
 • dokonywanie zgłoszeń wspólnotowych wzorów przemysłowych oraz
 • prowadzenie postępowań spornych.

Prowadzenie postępowania przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej, w tym w szczególności:

 • dokonywanie zgłoszeń międzynarodowych znaków towarowych oraz
 • dokonywanie zgłoszeń międzynarodowych wynalazków.

Biuro Patentowe – Prawo autorskie

Kancelaria i biuro patentowe - Rzecznik patentowyUstawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych reguluje w prawie polskim kwestie związane z twórczością literackiej, dziennikarstwem, nauką, muzyką czy informatyką. Prawa wyłączne w prawie własności przemysłowej uzyskuje się w postępowaniu zgłoszeniowym. W prawie autorskim prawa do utworu nabywa się w chwili ustalenia utworu. Utwór powstaje z chwilą jego dokonania. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Korzystanie z tego prawa do utworu reguluje prawo autorskie zawierające przepisy dotyczące udzielania licencji, przenoszenia praw czy dozwolonego zakres korzystania z praw autorskich.

Prawa autorskie dzielą się na:

Prawa autorskie majątkowe, które są jest prawami zbywalnymi i przypadając twórcy gwarantują wyłączne prawo do posługiwania się utworem i dysponowania nim na wszelkich obszarach eksplantacji.

Prawa autorskie osobiste, które są niezbywalne, nieprzenoszalne i nieograniczone w czasie. Autorskie prawa osobiste trwają nadal nawet po śmierci twórcy i dotyczą uprawnień do:

 • autorstwa utworu,
 • oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo,
 • nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,
 • decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,
 • nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

 

Prawa własności przemysłowej – ich rodzaje oraz ochrona

Kancelaria i biuro patentowe - Rzecznik patentowy 1Prawo własności przemysłowej reguluje w szczególności kwestie związane z pozyskiwaniem:

 • patentów udzielanych na wynalazki,
 • praw ochronnych na wzory użytkowe,
 • praw z rejestracji na wzory przemysłowe,
 • praw ochronnych na znaki towarowe,
 • praw z rejestracji na oznaczenia geograficzne.

Chroń swoje rozwiązanie !

Patent

Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Kancelaria i biuro patentowe - Rzecznik patentowy 2

Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie.

 

 

Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.

 

Wzór użytkowy

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Kancelaria i biuro patentowe - Rzecznik patentowy 5

Wzór użytkowy jest to nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci.

Wymóg postaci przedmiotu uważa się za zachowany także wówczas, gdy wytwór według wzoru użytkowego zdefiniowany jest przestrzennie przez powtarzalne elementy o stałym stosunku rozmiarów.

Wymóg trwałej postaci przedmiotu uważa się za zachowany także wówczas, gdy wytwór według wzoru użytkowego zmienia swoją postać w związku z korzystaniem zgodnym z przeznaczeniem.
Na wzór użytkowy może być udzielone prawo ochronne, czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym.

 

Wzór przemysłowy – chroń swój produkt !

Kancelaria i biuro patentowe - Rzecznik patentowy 3

Przez uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania z tego wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze, którego dotyczyło zgłoszenie. Uprawniony może zakazać osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór przemysłowy jest zawarty bądź zastosowany, lub składowania takiego wytworu dla takich celów.

Wzór przemysłowy to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Za wytwór uważa się także:

 • przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie (wytwór złożony);
 • wymienialną część składową wytworu złożonego, jeżeli po jej włączeniu do wytworu złożonego pozostaje ona widoczna w trakcie jego zwykłego używania, przez które rozumie się każde używanie, z wyłączeniem konserwacji, obsługi lub naprawy.

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nie obejmuje cech wytworu:

 • wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej;
 • które muszą być odtworzone w dokładnej formie i wymiarach w celu umożliwienia mechanicznego połączenia go lub współdziałania z innym wytworem.

Kancelaria i biuro patentowe - Rzecznik patentowy 6

Wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Wzór uważa się za identyczny z udostępnionym publicznie także wówczas, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami.

Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo. Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru.

Na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji. Wzór przemysłowy można chronić 25 lat wnosząc sukcesywnie opłaty za kolejne 5-letnie okresy ochronne.

Warto odnotować, że postępowanie dotyczące wzorów przemysłowych jest stosunkowo, rejestracja następuje zazwyczaj w miesiąca.

Odpowiednikiem polskiego wzoru przemysłowego na poziomie europejskim jest tzw. wzór wspólnotowy, który może być zarejestrowany w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante w Hiszpanii. Wzór wspólnotowy zapewnia ochronę na terenie wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.

 

Znak towarowy – chroń swoje oznaczenie!

Przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy nabywa się prawo wyłącznego jego używania w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze, którego dotyczy rejestracja.

Kancelaria i biuro patentowe - Rzecznik patentowy 4

Zarówno w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP jak i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej Urząd nie sprawdza zgłaszanych znaków towarowych pod kątem kolizji ze znakami wcześniej zarejestrowanymi. Niemniej uprawniony z wcześniejszej rejestracji znaku takiego samego bądź podobnego przeznaczonego dla takiego samego bądź podobnego zakresu ochrony może wystąpić ze sprzeciwem wobec rejestracji Państwa znaku. Sprzeciw wobec zgłoszenia krajowego może zostać wniesiony przez uprawnionego z rejestracji znaku krajowego bądź unijnego, sprzeciw wobec zgłoszenia unijnego może zostać wniesiony przez uprawnionego z rejestracji unijnej bądź rejestracji krajowej w kraju członkowskim Unii Europejskiej.

Nasza Kancelaria Patentowa świadczy usługi w zakresie badania zdolności rejestrowej zgłaszanych przez Państwa oznaczeń (znaków towarowych, znaków firmowych). Przed zgłoszeniem do ochrony wskazanego przez Państwa znaku towarowego/znaku firmowego zawsze opiniujemy jego zdolność rejestrową oraz ryzyko wniesienia sprzeciwu, szacowane w oparciu o poszukiwania znaków potencjalnie kolizyjnych w dostępnych bazach danych. Na podstawie przeprowadzonego badania ustalamy najkorzystniejszą dla Państwa formę zgłoszenia znaku towarowego/znaku firmowego.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

Najczęściej zgłaszanymi do ochrony przez osoby fizyczne lub przedsiębiorców są znaki towarowe/znaki firmowe w formie słownej, słowno-graficznej lub graficznej.

Znak towarowy słowny to znak, który składa się wyłącznie ze słów, cyfr, liter, czy innych standardowych znaków i ich kombinacji, które można zapisać.

Znak towarowy słowo-graficzny to znak, w którym zawarta jest kombinacja elementów słownych i graficznych.

Kancelaria i biuro patentowe - Rzecznik patentowy 7

Znak towarowy graficzny to znak, w którym zastosowano niestandardowe znaki, specyficzne czy fantazyjne elementy graficzne, stylizację lub kolor.

Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie. Prawo ochronne na znak towarowy można przedłużyć na kolejne 10-letnie okresy ochronne.

Nasza Kancelaria Patentowa oferuje Państwu pomoc w rejestracji swojego znaku zarówno w Urzędzie Patentowym RP jak i w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante. W przypadku rejestracji w EUIPO znak towarowy jest chroniony na terenie wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Uprawniony ze zgłoszenia lub rejestracji krajowego lub wspólnotowego znaku towarowego może dokonywać na tej podstawie zgłoszenia międzynarodowego znaku towarowego. Rejestracja międzynarodowa znaku towarowego dokonana przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie ma status zgłoszenia krajowego w krajach wyznaczonych w zgłoszeniu międzynarodowym.