Kancelaria i biuro patentowe – Rzecznik patentowy

 

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich, którzy chcą chronić swój znak towarowy, nazwę firmy, logo, wzór (design) czy uzyskać patent albo prawo ochronne na rozwiązanie techniczne na terenie Polski, Unii Europejskiej czy w innych krajach świata.

Naszym celem jest zaoferowanie Państwu rzetelnej i kompleksowej pomocy w uzyskaniu wyłączności na będące efektem Państwa pracy rozwiązania techniczne, design czy zapewnieniu monopolu na używanie znaku towarowego, nazwy firmy czy logo.

 

Nasza kancelaria patentowa w zakresie prawa własności przemysłowej oferuje:

Prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności:

 • dokonywanie zgłoszeń do ochrony znaków towarowych,
 • prowadzenie postępowania sprzeciwowego na etapie zgłoszenia znaków towarowych,
 • dokonywanie zgłoszeń do rejestracji wzorów przemysłowych,
 • dokonywanie zgłoszeń do ochrony wzorów użytkowych,
 • dokonywanie zgłoszeń wynalazków,
 • prowadzenie spraw spornych w zakresie unieważnienia udzielonych już praw wyłącznych,
 • przedłużanie praw ochronnych znaków towarowych, wzorów użytkowych
 • przedłużanie prawa z rejestracji wzorów przemysłowych,
 • przedłużanie ochrony udzielonych na Państwa rzecz patentów oraz
 • dokonywanie zmian w rejestrach znaków, wzorów czy wynalazków.

 

Nasze Kancelaria Patentowa  w tym Rzecznik patentowy zajmuje się również:

 • badaniem zdolności rejestrowej znaków towarowych;
 • badaniem stanu techniki w zakresie przedmiotów własności intelektualnej;
 • prowadzeniem postępowania w procesach cywilno-sądowych i administracyjno-sądowych, w tym zastępstwo procesowe przed Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych;
 • mediacją w negocjacjach i sporach;
 • bieżącym doradztwem w zakresie prawa własności przemysłowej; oraz
 • sporządzaniem ekspertyz, opinii, umów.

 

Prowadzenie postępowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w tym w szczególności:

 • dokonywanie zgłoszeń unijnych znaków towarowych,
 • dokonywanie zgłoszeń wspólnotowych wzorów przemysłowych oraz
 • prowadzenie postępowań spornych.

 

Prowadzenie postępowania przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej, w tym w szczególności:

 • dokonywanie zgłoszeń międzynarodowych znaków towarowych oraz
 • dokonywanie zgłoszeń międzynarodowych wynalazków.