Naszym klientom
w zakresie prawa własności przemysłowej oferujemy prowadzenie postępowania:

przed Urzędem Patentowym RP, w tym w szczególności:

 • badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych,
 • dokonywanie zgłoszeń do ochrony znaków towarowych,
 • opracowywanie opisów i dokonywanie zgłoszeń do rejestracji wzorów przemysłowych,
 • opracowywanie opisów i dokonywanie zgłoszeń do ochrony wzorów użytkowych,
 • opracowywanie opisów i dokonywanie zgłoszeń patentów na wynalazki,
 • prowadzenie spraw spornych w zakresie unieważnienia udzielonych już praw wyłącznych,
 • przedłużanie praw ochronnych znaków towarowych,
 • dokonywanie zmian w rejestrach znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i patentów na wynalazki.

przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własnosci Intelektualnej (EUIPO), w tym w szczególności:

 • dokonywanie zgłoszeń unijnych znaków towarowych,
 • dokonywanie zgłoszeń wspólnotowych wzorów przemysłowych,
 • prowadzenie postępowań spornych.

przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie, w tym w szczególności:

 • dokonywanie zgłoszeń międzynarodowych znaków towarowych.
Nasza Kancelaria zajmuje się również:
 • prowadzeniem postępowania w procesach cywilno-sądowych i administracyjno-sądowych, w tym zastępstwo procesowe przed Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych,
 • mediacją w negocjacjach, sporach i procesach,
 • bieżącym doradztwem w zakresie prawa własności przemysłowej,
 • sporządzaniem ekspertyz, opinii, umów.